ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน (RECEIPT)

 • เลือกเมนูใบเสร็จ
  receiptMenu
   
 • หน้าจอใบเสร็จรับเงิน (Receipt) มีการแบ่งส่วนหน้าจอเป็น 4 ส่วน ได้แก่
  – ส่วนที่ 1 สำหร้บค้นหา-แสดงรายการใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่ในระบบ สามารถทำการคัดลอก หรือลบใบเสร็จรับเงินจากรายการนี้ได้
  – ส่วนที่ 2 เป็นช่องกรอกสำหรับข้อมูลใบเสร็จรับเงินและลูกค้าในใบเสร็จรับเงิน
  – ส่วนที่ 3 สำหรับรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน แบ่งเป็น 2 แท็บ ได้แก่ รายการสินค้า และข้อมูลราคา โดยแท็บรายการสินค้าจะเป็นส่วนสำหรับเพิ่ม/ลบ/แก้ไขรายการสินค้าในใบเสร็จรับเงิน และแท็บข้อมูลราคาจะเป็นส่วนสำหรับแสดงราคาโดยสรุปของใบเสร็จรับเงิน
  – ส่วนที่ 4 ปุ่มสำหรับจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วย เพิ่มใหม่ บันทึก พิมพ์ และลบ
  receiptPart
 • การค้นหาใบเสร็จรับเงิน
  1. กรอกเงื่อนไขการค้นหา กรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของเลขที่ใบเสร็จรับเงิน หรือ เลือกชื่อบริษัท(ลูกค้า) หรือ ปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  2. กดปุ่ม ‘ค้นหา’
  3. แสดงรายการใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไขการค้นหา สามารถคลิกดูรายละเอียดได้
  receiptSearch
 • การเพิ่มใบเสร็จรับเงิน
  1. กดปุ่ม ‘เพิ่มใหม่’
  2. กำหนดวันที่สร้างใบเสร็จ และวันที่ชำระเงิน (กรณีที่เป็นวันที่ปัจจุบันไม่ต้องกำหนด)
  3. กรอกเลขที่ใบเสนอราคาที่อ้างอิง จะมีรายการใบเสนอราคาหล่นลงมาให้ดับเบิลคลิกเลือกได้
  4. กดปุ่ม ‘บันทึก’
  5. จะมีหน้าต่างแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ‘OK’
  addQuotationเมื่อบันทึกใบเสร็จรับเงินแล้ว รายการสินค้าในใบเสร็จรับเงินจะเป็นรายการสินค้าของใบเสนอราคาที่อ้างอิงถึง แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเพิ่มสินค้าในใบเสร็จรับเงินได้ มีวิธีการดังนี้
  6. กดปุ่ม ‘เพิ่มสินค้า’
  7. กรอกรหัสสินค้าในช่องรหัสสินค้า (หรือกรอกชื่อสินค้าในช่องสินค้า) จะมีรายการสินค้าที่นำหน้าด้วยรหัสที่กรอกหล่นลงมาให้ดับเบิลคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ
  8. กดปุ่ม ‘บันทึก’
  9. รายการสินค้าที่ถูกบันทึกแล้วจะแสดงในรายการสินค้าของใบเสร็จรับเงิน
  addItemIntoInvoice
 • การแก้ไขสินค้าในใบเสร็จรับเงิน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าตั้งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไป หรือต้องการเปลี่ยนจำนวนสินค้า มีวิธีการดังนี้
  1. ดับเบิลคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขจากรายการ
  2. แก้ไขข้อมูลสินค้าตามต้องการ สามารถแก้ไขได้ทุกช่องกรอก เช่น แก้ไขราคาหรือจำนวน โปรแกรมจะคำนวณราคารวมให้โดยอัตโนมัติ
  3. กดปุ่ม ‘บันทึก’
  EditItemIntoQuotation
 • การลบสินค้าในใบเสร็จรับเงิน
  1. คลิก ‘ลบ’ ที่รายการสืนค้าที่ต้องการลบ
  2. จะปรากฎหน้าต่างยืนยันการลบ หากต้องการลบให้เลือก ‘Yes’ แต่หากไม่ต้องการลบให้เลือก ‘No’
  delItemInQuotation
 • การดูข้อมูลราคาของใบเสร็จรับเงิน ให้คลิกแท็บ ‘ข้อมูลราคา’
  QuotationPrice
 • การดูข้อมูลรายการสินค้าในใบเสร็จรับเงิน
  1. คลิกที่แท็บ ‘รายการสินค้า’ โดยมีตัวเลือกในการแสดงรายการสินค้า
  2. คลิกให้มีเครื่องหมายถูก ที่ ‘กระชับแถว’ รายการสินค้าจะถูกแสดงแบบแถวเดียวขนาดเท่าๆ กัน
  3. คลิกให้มีเครื่องหมายถูก ที่ ‘แสดงรูปในเอกสาร’ เป็นการกำหนดให้พิมพ์รูปในใบเสร็จรับเงิน (เมื่อกดปุ่ม ‘พิมพ์’)
  QuotationItemOption
 • การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
  เมื่อกดปุ่ม ‘พิมพ์’ โปรแกรมจะสร้างใบเสร็จรับเงินตามข้อมูลที่กำหนด โดยมีเครื่องมือสำหรับจัดการเอกสารดังต่อไปนี้

  Search ใช้สำหรับค้นหาข้อความในเอกสาร
  Print เป็นการพิมพ์เอกสารทางปรินท์เตอร์ แบบที่สามารถกำหนดปรินท์เตอร์และตัวเลือกในการปรินท์ได้
  Quick Print เป็นการพิมพ์เอกสารแบบด่วน โดยจะปรินท์ออกที่ default printer ที่กำหนดไว้
  Scaling เป็นการแสดงเอกสารขนาดแบบกำหนดเปอร์เซ็นต์ เช่น 100% 200% หรือ กำหนดจำนวนหน้าที่จะพิมพ์เป็นเอกสารขนาดใหญ่ เช่น 2 แผ่นกระดาษต่อกัน
  Hand Tool จะแสดงไอคอนเมาส์เป็นรูปมือ ใช้สำหรับเลื่อนดูเอกสารตามต้องการ (กรณีแสดงผลแบบใหญ่)
  Magnifier เป็นเครื่องมือลัด ใช้คลิกที่เอกสารเพื่อแสดงผลแบบทั้งหน้า หรือขนาดจริง(100%)
  Zoom Out ใช้เพื่อซูมให้เอกสารมีขนาดเล็กลง
  Zoom In ใช้เพื่อซูมให้เอกสารมีขนาดใหญ่ขึ้น
  Color Background สำหรับกำหนดสีพื้นหลังของเอกสาร
  Watermark สำหรับใส่ลายน้ำหรือข้อความแสดงลิขสิทธิ์ในเอกสาร
  Export Document สำหรับส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF HTML Image เป็นต้น

  receiptPrint

 • การลบใบเสร็จรับเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
  วิธีที่ 1
  1. คลิกรายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการลบ
  2. กดปุ่ม “ลบ” หรือกด ‘Delete’ ที่คีย์บอร์ด
  3. จะปรากฎหน้าต่างยืนยันการลบ หากต้องการลบให้เลือก ‘Yes’ แต่หากไม่ต้องการลบให้เลือก ‘No’
  receiptDeleteวิธีที่ 2
  1. คลิกขวารายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการลบ เลือก ‘ลบเอกสาร’
  2. จะปรากฎหน้าต่างยืนยันการลบ หากต้องการลบให้เลือก ‘Yes’ แต่หากไม่ต้องการลบให้เลือก ‘No’
  receiptDelete1
 • การคัดลอกใบเสร็จรับเงิน
  1. คลิกขวารายการใบเสร็จรับเงินที่ต้องการคัดลอก เลือก ‘คัดลอกข้อมูลไปยังเอกสารใหม่’
  2. จะปรากฎหน้าต่างแจ้งให้ทราบว่าการคัดลอกใบเสร็จรับเงินเลขที่ถัดไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ‘OK’
  3. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกคัดลอกจะถูกแสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการ
  receiptCopy
справочник адресов и телефонов нижний тагил справочник телефонов мурманской обл жители москвы адресно телефонная база поиск фио по номеру телефона смс перехватчик пк телефонный справочник 2013 киров поиск адреса по телефону в иркутске ссылка справочник телефонов владимирской области здесь база телефонов адресов питера телефонный справочник города челябинск 2013 справочник сотовых телефонов москва справочник телефонов по г барановичи база данных найти местоположение по номеру мобильного смс шпион смс перехватчик онлайн справочник ссылка база телефонная москвы адрес пономеру телефона телефонная база г владикавказа справочник телефонов белгородской области как найти справочник телефонная база г раменское здесь найти человека справочник решебник по математике программа 2100 скачать гдз по английскому языку здесь марвел игры решебник 10 11 класс новосибирск справочник домашних телефонов решебник по база данных телефонов сочи здесь найти биографию человека по фамилии тут владимир телефонный справочник 2013 пробный егэ дженерик sitemap